User Tools

Site Tools


113430-5620-jasonwheeler-la-gi

5620 Jasonwheeler là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1158.1572229 ngày (3.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2008. 
113430-5620-jasonwheeler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)