User Tools

Site Tools


112930-5013-suzhousanzhong-la-gi

Suzhousanzhong
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1964
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5013
Tên thay thế 1964 VT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5715908
Viễn điểm quỹ đạo 2.9509946
Độ lệch tâm 0.0687004
Chu kỳ quỹ đạo 1675.9732842
Độ bất thường trung bình 176.56058
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70135
Kinh độ của điểm nút lên 45.53315
Acgumen của cận điểm 12.80770
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5013 Suzhousanzhong (1964 VT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1964, ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5013 Suzhousanzhong
112930-5013-suzhousanzhong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)