User Tools

Site Tools


112030-5230-asahina-la-gi

5230 Asahina (1988 EF) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 1988 bởi J. Alu ở Palomar.

112030-5230-asahina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)