User Tools

Site Tools


111330-5886-rutger-la-gi

Rutger
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5886
Tên thay thế 1975 LR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7147629
Viễn điểm quỹ đạo 3.3106411
Độ lệch tâm 0.0988943
Chu kỳ quỹ đạo 1909.9970146
Độ bất thường trung bình 36.83997
Độ nghiêng quỹ đạo 11.49225
Kinh độ của điểm nút lên 78.71312
Acgumen của cận điểm 274.20627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

5886 Rutger (1975 LR) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5886 Rutger
111330-5886-rutger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)