User Tools

Site Tools


111230-5750-kandatai-la-gi

Kandatai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Takahashi và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5750
Tên thay thế 1991 GG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8474095
Viễn điểm quỹ đạo 3.1367553
Độ lệch tâm 0.0483519
Chu kỳ quỹ đạo 1890.4220036
Độ bất thường trung bình 186.49290
Độ nghiêng quỹ đạo 9.89980
Kinh độ của điểm nút lên 333.16046
Acgumen của cận điểm 146.03701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

5750 Kandatai (1991 GG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1991 bởi Takahashi và Watanabe ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5750 Kandatai
111230-5750-kandatai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)