User Tools

Site Tools


109830-5349-paulharris-la-gi

5349 Paulharris (1988 RA) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

109830-5349-paulharris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)