User Tools

Site Tools


109430-4805-asteropaios-la-gi

Asteropaios
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4805
Đặt tên theo Asteropaios
Tên thay thế 1990 VH7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7565101
Viễn điểm quỹ đạo 5.7044659
Độ lệch tâm 0.0906183
Chu kỳ quỹ đạo 4369.2989751
Độ bất thường trung bình 207.91468
Độ nghiêng quỹ đạo 11.99939
Kinh độ của điểm nút lên 278.38414
Acgumen của cận điểm 89.47153
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.1

4805 Asteropaios (1990 VH7) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar. Nó được đặt theo tên Asteropaios, a character in Homer's Iliad who fought for the Trojans in the Chiến tranh thành Troia.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4805 Asteropaios
109430-4805-asteropaios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)