User Tools

Site Tools


108230-4299-wiyn-la-gi

WIYN
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đại học Indiana
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1952
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4299
Đặt tên theo WIYN Consortium
Tên thay thế 1952 QX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8567738
Viễn điểm quỹ đạo 2.6285300
Độ lệch tâm 0.1720633
Chu kỳ quỹ đạo 1226.7080513
Độ bất thường trung bình 182.21841
Độ nghiêng quỹ đạo 5.08578
Kinh độ của điểm nút lên 104.47938
Acgumen của cận điểm 272.63347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4299 WIYN (1952 QX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1952 bởi Đại học Indiana's Đài thiên văn Goethe Link ở Brooklyn, Indiana. Nó được đặt theo tên WIYN Telescope ở Kitt Peak ở Arizona.[1]

  1. ^ "WIYN là mộtn Asteroid!", NOAO Newsletter, September 1999.
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4299 WIYN
108230-4299-wiyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)