User Tools

Site Tools


104930-5006-teller-la-gi

5006 Teller (1989 GL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar. Nó được đặt theo tên Edward Teller (Ede Teller), a Hungarian-born American physicist, colloquially known as the "Father thuộc Atomic Bomb," a title he considered to be in poor taste.[1]

  1. ^ "I have always considered that description in poor taste." Teller, Memoirs, p. 546.
104930-5006-teller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)