User Tools

Site Tools


104430-5738-billpickering-la-gi

5738 Billpickering (1989 UY3) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1989 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

104430-5738-billpickering-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)