User Tools

Site Tools


102630-4798-mercator-la-gi

Mercator
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4798
Đặt tên theo Gerardus Mercator
Tên thay thế 1989 SU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9555172
Viễn điểm quỹ đạo 2.4396378
Độ lệch tâm 0.1101487
Chu kỳ quỹ đạo 1189.9117300
Độ bất thường trung bình 6.23633
Độ nghiêng quỹ đạo 3.65898
Kinh độ của điểm nút lên 93.64395
Acgumen của cận điểm 160.96834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4798 Mercator (1989 SU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4798 Mercator
102630-4798-mercator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)