User Tools

Site Tools


100730-5108-l-beck-la-gi

5108 Lübeck là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1278.9827710 ngày (3.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
100730-5108-l-beck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)