User Tools

Site Tools


099330-5870-baltimore-la-gi

5870 Baltimore (1989 CC1) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 11 tháng 02 năm 1989 bởi Helin, E. F. tại trạm thiên văn Palomar.

099330-5870-baltimore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)