User Tools

Site Tools


098330-5869-tanith-la-gi

Tanith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5869
Tên thay thế 1988 VN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.229687651626093
Viễn điểm quỹ đạo 2.394457400413919
Độ lệch tâm .3213915922410953
Chu kỳ quỹ đạo 890.9673524830648
Độ bất thường trung bình 328.4928894855809
Độ nghiêng quỹ đạo 17.93038492462057
Kinh độ của điểm nút lên 227.9819337507604
Acgumen của cận điểm 230.6986498205852
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.0

5869 Tanith (1988 VN4) là một thiện thạch Amor được phát hiện vào ngày 04 tháng 11 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5869 Tanith
098330-5869-tanith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)