User Tools

Site Tools


098030-5332-davidaguilar-la-gi

5332 Davidaguilar (tên ban đầu: 1990 DA) là một tiểu hành tinh Amor. Nó được phát hiện bởi Atsushi Sugie ở đài thiên văn Dynic ngày 16 tháng 2 năm 1990. Nó được đặt theo tên David Aguilar, giám đốc cơ quan các vấn đề công cộng của Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard–Smithson.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
098030-5332-davidaguilar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)