User Tools

Site Tools


097930-5214-oozora-la-gi

Oozora
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Takahashi và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5214
Tên thay thế 1990 VN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9603648
Viễn điểm quỹ đạo 2.4154348
Độ lệch tâm 0.1039970
Chu kỳ quỹ đạo 1182.0601489
Độ bất thường trung bình 287.15884
Độ nghiêng quỹ đạo 6.07022
Kinh độ của điểm nút lên 7.72811
Acgumen của cận điểm 262.74553
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5214 Oozora (1990 VN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi Takahashi và Watanabe ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5214 Oozora
097930-5214-oozora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)