User Tools

Site Tools


088330-h-a-chung-la-gi

Hòa Chung là một phường của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp phường Sông Hiến, phường Hợp Giang.
  • Đông giáp phường Hợp Giang, phường Tân Giang.
  • Nam giáp xã Lê Chung của huyện Hòa An.
  • Tây giáp phường Sông Hiến.

Phường Hòa Chung có diện tích 5,61 km², dân số năm 1999 là 2.884 người.[3], mật độ dân cư đạt 514 người/km². Tháng 7 năm 2012, phường Hoà Chung được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 543,37 ha diện tích tự nhiên và 4.120 người của xã Hoà Chung cũ.[1]

Phường Hòa Chung trước là xã Hòa Chung của huyện Hòa An.

Sông Hiến chảy qua địa bàn phường Hòa Chung. Phường có núi Thiên Phân và nhà máy nước phuc vụ cho thành phố nằm trên địa bàn.

  1. ^ a ă â Phương Nghi (11 tháng 07 năm 2012). “Thành lập phường Hoà Chung và Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập 27 tháng 9 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
088330-h-a-chung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)