User Tools

Site Tools


083630-cao-ph-la-gi

Cao Phạ là một xã thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Cao Phạ có diện tích 86,7504 km², dân số là 4136 người, mật độ dân cư là 48 người/km².[1]

Năm 2010, xã Cao Phạ có diện tích lúa cả năm trên địa bàn đạt 344 ha, tăng 55 ha so với năm 2005, diện tích ngô đạt 133 ha (tăng 43 ha), tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.911,7 tấn/ năm (tăng 411,2 tấn). Tổng đàn gia súc trên địa bàn trên 3.320 và 9.667 con gia cầm các loại.[2]

083630-cao-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)