User Tools

Site Tools


080230-gi-i-betty-trask-la-gi

Giải Betty Trask là một giải thưởng văn học của Vương quốc Anh, dành cho các tiểu thuyết đầu tay của những tác giả trẻ dưới 35 tuổi, cư ngụ ở một nước thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh hiện nay hoặc trước đây.

Giải được Society of Authors (Hội tác giả Anh) thiết lập năm 1984 bằng tài sản tặng dữ của Betty Trask, một tác giả sống ẩn dật đã viết hơn 30 tiểu thuyết tình lãng mạn.[1]

Khoản tiền thưởng hàng năm là 20.000 bảng Anh, trong đó một tác giả được lãnh khoản tiền thưởng lớn hơn, số tiền còn lại dành cho một hoặc nhiều tác giả khác.[2] Giải thưởng được trao cho thể loại tiểu thuyết truyền thống hoặc tình yêu lãng mạn, đã được hoặc chưa được xuất bản.[3]

Ghi chú: Danh sách này không đầy đủ cho mỗi năm.

080230-gi-i-betty-trask-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)