User Tools

Site Tools


078530--nh-ph-ng-b-o-l-c-la-gi

Đình Phùng là một xã của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đình Phùng có diện tích 55,75 km², dân số năm 1999 là 3.062 người.[1], mật độ dân cư đạt 55 người/km².

Xã Đình Phùng được chia thành 16 xóm: Bản Buống, Cốc Thốc, Bản Chồi, Kéo Van, Bản Miỏng, Lũng Quãng, Lũng Vài, Nặm Lìn, Nặm Làng, Nặm Pắt, Bản Ỏ, Phia Khao, Phiêng Chầu 1, Phiêng Chầu 2, Puổi Chang, Khưa Lốm.

Trên địa bàn Đình Phùng có một số ngọn núi như Đã Pành, Nhật Bá, Phia Sáng, Sình Dáng, Sù Phùng Đỏ, Tù Cung Bỏ, Vườm Chù Chong. Đình Phùng có sông Neoư chảy trên địa bàn và có một số con suối gồm: Bản Chồi, Miỏng, Lũng Quáng, Tát Pà. Quốc lộ 34 chạy qua địa bàn phía đông của xã.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
078530--nh-ph-ng-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)