User Tools

Site Tools


077730--a-minh-b-i-v-n-u-la-gi

Ðaminh Bùi Văn Úy, Dòng Ba Ða Minh, thầy giảng; sanh 1813 tại Tiền Môn, Thái Bình (nay thuộc xã Hồng Giang - Đông Hưng - Thái Bình) chết 19 tháng 12 năm 1839, Cổ Mễ. Ngài bị bắt vì có đạo cùng với Tôma Ðệ và bị xử giảo (thắt cổ) chết vì không chịu bỏ đạo. Phong Á Thánh 1900.

077730--a-minh-b-i-v-n-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)