User Tools

Site Tools


072330-s-n-l-p-b-o-l-c-la-gi

Sơn Lập là một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, xã Sơn Lập được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 4.369 ha diện tích tự nhiên và 2.014 người của xã Sơn Lộ.[1]

Xã Sơn Lập gồm 6 xóm: Khuổi Tẩư, Bản Oóng, Phia Bàn, Thôm Ngàn, Ổng Théc, Phia Pàn

Trên địa bàn xã Sơn Lập có các ngọn núi chính là Khau Ho, Năm Khiếu, Nậm Yên, Phya Dạ. Sơn Lập là xã khởi nguồn của sông Năng, ngoài ra trên địa bàn xã còn có suối Phia Pàn và suối Thôm Ngàn

072330-s-n-l-p-b-o-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)