User Tools

Site Tools


067230-th-ng-hu-la-gi

Thông Huề hay đôi khi được viết là Thông Hòe là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Trung Phúc, xã Đức Hồng.
  • Đông giáp xã Thân Giáp, xã Đoài Côn.
  • Nam giáp xã Doài Côn, xã Bình Lăng của huyện Quảng Uyên
  • Tây giáp xã Quảng Hưng của huyện Quảng Uyên, xã Trung Phúc

Xã Thông Huề có diện tích 13,97 km², dân số năm 1999 là 2.079 người.[1], mật độ dân cư đạt 148,8 người/km².

Xã Thông Huề được chia thành các xóm: Cốc Chia, Cốc Rày, Bản Cưởm, Sộc Riêng, Bản Khuông, Nặm Dọi, Nà Keo, Nà Ít, Nậm Thum, phố Thông Huề I, phố Thông Huề II và xóm Nà Thềnh

Trên địa bàn Thông Huề có một số ngọn núi như Bẩy Thiêu, Lũng Thàn, Lũng Xóm, Thin Phân. Xã Thông Huề có tỉnh lộ 206 chạy qua địa bàn theo chiều đông bắc-tây nam, trên đường đi có đèo Khau Liêu. Sông Bắc Vọng chảy qua địa bàn xã theo chiều tây bắc-đông nam.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
067230-th-ng-hu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)