User Tools

Site Tools


065930-kh-m-th-nh-la-gi

Khâm Thành là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phong Nậm, xã Ngọc Khê.
  • Đông giáp xã Ngọc Khê, xã Đình Mimh.
  • Nam giáp hai xã Đình Minh, thị trấn Trùng Khánh, xã Lăng Hiếu.
  • Tây giáp xã Lăng Hiếu, xã Ngọc Chung.

Xã Khâm Thành có diện tích 20,14 km².[1]

Xã Khâm Thành được chia thành các xóm: Pác Chang, Nậm Sum Pác Thay Tấn Mấu, Chăm Che, Đà Hoặc, Nà Gọn, Lũng Kít, Bản Mới, Nà Nôm, Phia Gà, Phia Hồng

Trên địa bàn Khâm Thành có một số ngọn núi như Lộng Tang, Lũng Găn, Lũng Po, Lũng Cao, Ngườm Bang, Phia Thang, Thua Khao. Tỉnh lộ 211 chạy qua địa bàn phía đông của xã

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
065930-kh-m-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)