User Tools

Site Tools


059930-macropodiformes-la-gi

Phân bộ Chuột túi (Danh pháp khoa học: Macropodiformes) là một phân bộ bao gồm các loài thú có túi lớn trong bộ Hai răng cửa. Phân bộ này bao gồm Kangaroo, wallabies và các họ hàng như bettongs, potaroos và rat kangaroos.

Phân bộ Chuột túi này gồm các đơn vị phân loại như sau:[2]:

  1. ^ The Paleobiology Database
  2. ^ Mikos Taxonomy
  3. ^ Kear. P., Pledge, S., A new fossil kangaroo from the Oligocene-Miocene Etadunna Formation of Ngama Quarry, Lake Palankarinna, South Australia., Australian Journal of Zoology, 2007, 55, 331-339

Bản mẫu:Diprotodontia

059930-macropodiformes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)