User Tools

Site Tools


057030-c-nh-ti-n-la-gi

Cảnh Tiên là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lăng Hiếu, thị trấn Trùng Khánh, xã Đình Minh
  • Đông giáp xã Đình Ming, xã Cao Thăng
  • Nam giáp xã Đức Hồng
  • Tây giáp xã Trung Phúc

Xã Cảnh Tiên có diện tích 15,61 km², dân số năm 1999 là 1.811 người.[1], mật độ dân cư đạt 116 người/km².

Xã Cảnh Tiên được chia thành 9 xóm: Cốc Chia, Bản Chang, Cốc Lại, Pò Có, Thềnh Khê, Pác Rao, Thềnh Quốc, Rằng Đin, Pác Đông

Xã Cảnh Tiên có tuyến tỉnh lộ 206 chạy trên địa bàn theo chiều bắc-nam. Trên đoạn đường qua địa bàn xã có đèo Keng Mạ

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
057030-c-nh-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)