User Tools

Site Tools


055830-phong-ch-u-tr-ng-kh-nh-la-gi

Phong Châu là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đình Phong
  • Đông giáp xã Chí Viễn
  • Nam giáp xã Đức Quang của huyện Hạ Lang, xã Cao Thăng
  • Tây giáp xã Cao Thăng, xã Đình Minh, xã Khâm Thành

Xã Phong Châu có diện tích 25,33 km², dân số năm 1999 là 2.181 người.[1], mật độ dân cư đạt 86,1 người/km².

Xã Phong Châu được chia thành các xóm: Cô Bây, Đông Quan, Nà Mằn, Phí Bó, Nà Giốc Pò Gài, Bản Quan, Tân Phong, Bản Viết, Bản Piên, Bài Siêng, Bó Thua Ma.

Xã Phong Châu có tuyến tỉnh lộ 206 chạy trên địa bàn theo chiều đông-tây. Xã có núi Bo Ngần và hồ Bản Viết.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
055830-phong-ch-u-tr-ng-kh-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)