User Tools

Site Tools


055030--17664-1996-vp30-la-gi


(17664) 1996 VP30 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 7 tháng 11 năm 1996.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 17001–18000
  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 1996 VP30 truy cập 27 tháng 9 năm 2011
055030--17664-1996-vp30-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)