User Tools

Site Tools


051630-l-ng-hi-u-la-gi

Lăng Hiếu là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ngọc Chung và xã Khâm Thành
  • Đông giáp xã Khâm Thành và thị trấn Trùng Khánh
  • Nam giáp xã Cảnh Tiên và xã Trung Phúc
  • Tây giáp xã Lăng Yên

Xã Lăng Hiếu có diện tích 14,5 km², dân số năm 1999 là 1.824 người.[1], mật độ dân cư đạt 125,8 người/km².

Xã Lăng Hiếu có chín bản, theo thứ tự ABC: 1. Bản Giăn, 2. Bản Liêng, 3. Đông Đo, 4. Hiếu Lễ, 5. Kéo Chướng, 6. Lũng Muôn, 7. Pác Cuối, 8. Phia Ngược và 9. Tà Than.

Xã Lăng Hiếu có tuyến tỉnh lộ 211 chạy dọc theo địa bàn theo chiều đông-tây. Một số ngọn núi trên địa bàn là núi Keng Đáy... Trên địa bàn xã có suối Ngườm Ngàm.

  1. ^ a ă â Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
051630-l-ng-hi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)