User Tools

Site Tools


051030-machala-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

051030-machala-la-gi [2018/11/07 17:10]
127.0.0.1 external edit
051030-machala-la-gi [2018/12/11 06:26] (current)
thaoit
Line 42: Line 42:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Canada hỗ trợ Việt Nam quản l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa đại dương</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb">​Bộ trưởng T&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n v&​agrave;​ M&​ocirc;​i trường Trần Hồng H&​agrave;​ ph&​aacute;​t biểu tại hội thảo quốc tế tham vấn x&​acirc;​y dựng kế hoạch h&​agrave;​nh động quốc gia về quản l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa đại dương. (Ảnh: Th&​agrave;​nh Đạt)</​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​divNewsContent">​ 
 +<​p>​V&​agrave;​o s&​aacute;​ng 10/12, Đại sứ qu&​aacute;​n Canada tại Việt Nam v&​agrave;​ Bộ T&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n v&​agrave;​ M&​ocirc;​i trường đ&​atilde;​ đồng chủ tr&​igrave;​ hội thảo quốc tế đầu ti&​ecirc;​n nhằm tham vấn x&​acirc;​y dựng Kế hoạch h&​agrave;​nh động quốc gia của Việt Nam về quản l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa đại dương, nh&​acirc;​n dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam &ndash; Canada. Bộ trưởng T&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n v&​agrave;​ M&​ocirc;​i trường Trần Hồng H&​agrave;​ v&​agrave;​ Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul c&​ugrave;​ng tham dự hội nghị.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;&​Ocirc;​ nhiễm nhựa đang hủy hoại c&​aacute;​c đại dương, ao hồ v&​agrave;​ s&​ocirc;​ng ng&​ograve;​i của ch&​uacute;​ng ta. <a href="​http://​knstech.net">​Mỗi ch&​uacute;​ng ta</​a>​ đều cần c&​oacute;​ tr&​aacute;​ch nhiệm chống &ocirc; nhiễm nhựa. Canada tự h&​agrave;​o được h&​agrave;​nh động c&​ugrave;​ng Việt Nam v&​agrave;​ hỗ trợ Việt Nam x&​acirc;​y dựng Kế hoạch h&​agrave;​nh động quốc gia về quản l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa đại dương&​rdquo;,​ Đại sứ Deborah Paul ph&​aacute;​t biểu tại hội thảo.</​p>​ 
 +<​p>​Theo Đại sứ Paul, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hồi th&​aacute;​ng 6 đ&​atilde;​ đ&​oacute;​n tiếp Thủ tướng Nguyễn Xu&​acirc;​n Ph&​uacute;​c tới dự hội nghị thượng định c&​aacute;​c nh&​agrave;​ l&​atilde;​nh đạo G7 tại Canada. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xu&​acirc;​n Ph&​uacute;​c n&​ecirc;​u bật cam kết của Việt Nam về việc hợp t&​aacute;​c với Canada v&​agrave;​ c&​aacute;​c đối t&​aacute;​c kh&​aacute;​c để x&​acirc;​y dựng một thế giới với c&​aacute;​c đại dương kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n r&​aacute;​c thải nhựa.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode">​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​ 
 +<​p>​Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam x&​acirc;​y dựng kế hoạch h&​agrave;​nh động quốc gia về quản l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa đại dương. (Ảnh: Th&​agrave;​nh Đạt)</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Nh&​agrave;​ ngoại giao Canada cho biết Thủ tướng Trudeau đ&​atilde;​ c&​ocirc;​ng bố khoản đầu tư trị gi&​aacute;​ 100 triệu USD nhằm hỗ trợ c&​aacute;​c nước đang ph&​aacute;​t triển giải quyết vấn nạn r&​aacute;​c thải nhựa đại dương. Canada cũng khởi xướng x&​acirc;​y dựng Hiến chương về Nhựa đại dương, trong đ&​oacute;​ c&​aacute;​c b&​ecirc;​n k&​yacute;​ kết hiến chương cam kết sẽ đặt trọng t&​acirc;​m v&​agrave;​o phương thức tiếp cận quản l&​yacute;​ hiệu quả t&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n v&​agrave;​ theo v&​ograve;​ng đời sản phẩm đối với việc xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa, cả tr&​ecirc;​n đất liền v&​agrave;​ tr&​ecirc;​n biển.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​Đến nay đ&​atilde;​ c&​oacute;​ 14 nước, Li&​ecirc;​n minh Ch&​acirc;​u &​Acirc;​u v&​agrave;​ 20 c&​ocirc;​ng ty tham gia ph&​ecirc;​ chuẩn Hiến chương. Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i mong sẽ được hoan ngh&​ecirc;​nh Việt Nam trở th&​agrave;​nh nước tiếp theo tham gia k&​iacute;​ kết&​rdquo;,​ Đại sứ Paul n&​oacute;​i.</​p>​ 
 +<​p>​Đại sứ Paul th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o bắt đầu từ th&​aacute;​ng 4 năm nay, Đại sứ qu&​aacute;​n Canada tại H&​agrave;​ Nội đ&​atilde;​ khởi xướng một s&​aacute;​ng kiến vận động ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch với nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu &ocirc; nhiễm nhựa. Đến nay đ&​atilde;​ c&​oacute;​ 58 tổ chức quốc tế v&​agrave;​ c&​aacute;​c cơ quan ngoại giao nước ngo&​agrave;​i tại Việt Nam tham gia k&​yacute;​ Quy tắc ứng xử về chống &ocirc; nhiễm chất thải nhựa v&​agrave;​ cam kết giảm thiểu sử dụng c&​aacute;​c đồ nhựa d&​ugrave;​ng một lần tại c&​ocirc;​ng sở.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject">​ 
 +<​div>​Đ&​ocirc;​ng đảo chuy&​ecirc;​n gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa đại dương tại hội thảo. (Ảnh: Th&​agrave;​nh Đạt)</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Nhiều nh&​agrave;​ hoạch định ch&​iacute;​nh s&​aacute;​ch,​ nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu, l&​atilde;​nh đạo doanh nghiệp, c&​aacute;​c nh&​agrave;​ hoạt động m&​ocirc;​i trường v&​agrave;​ tổ chức cộng đồng đ&​atilde;​ tham dự hội thảo s&​aacute;​ng nay. C&​aacute;​c <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​chuy&​ecirc;​n gia quốc tế</​a>,​ bao gồm b&​agrave;​ Jacinthe Seguin &ndash; Gi&​aacute;​m đốc S&​aacute;​ng kiến về Nhựa thuộc Bộ T&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n v&​agrave;​ Biến đổi kh&​iacute;​ hậu Canada, &​ocirc;​ng Kim In Hwan &ndash; nguy&​ecirc;​n Thứ trưởng Bộ M&​ocirc;​i trường H&​agrave;​n Quốc v&​agrave;​ b&​agrave;​ Katelijn Van de Berg &ndash; chuy&​ecirc;​n gia Ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng Thế giới, đ&​atilde;​ chia sẻ c&​aacute;​c kinh nghiệm quốc tế li&​ecirc;​n quan tới hoạt động xử l&​yacute;​ r&​aacute;​c thải nhựa đại dương tại hội thảo.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
051030-machala-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/11 06:26 by thaoit