User Tools

Site Tools


048330-h-ng-k-s-c-s-n-la-gi

Hồng Kỳ, Sóc Sơn
Địa lý
Dân số  
 Tổng cộng người
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
Mã hành chính 00385[1]

Hồng Kỳ là một xã thuộc huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Hồng Kỳ có diện tích đất tự nhiên ha, diện tích đất nông nghiệp là ha, dân số xã là người.

  1. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  2. ^ Bản đồ hành chính Việt Nam
048330-h-ng-k-s-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)