User Tools

Site Tools


046930-b-o-i-nh-h-ng-la-gi

Bảo Đại (保大) là niên hiệu của vị vua thứ 13 nhà Nguyễn. Ngoài ra, Bảo Đại còn là tên gọi cho:

  • Một loạt dinh thự được Bảo Đại sử dụng làm nơi làm việc, nghỉ ngơi
  • Tiền đồng Bảo Đại thông bảo
  • Niên hiệu của Nguyên Tông Hiếu Hoàng đế Lý Cảnh, nhà Nam Đường sử dụng từ năm 943 tới 958
  • Niên hiệu của Thiên Tộ Hoàng đế Gia Luật Diên Hi, nhà Liêu sử dụng từ năm 1121 đến năm 1125
046930-b-o-i-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)