User Tools

Site Tools


039130-ng-i-ho-ng-nh-la-gi

Ngài hoàng đế nhỏ (danh pháp hai phần: Pavonia pavonia) là một loài bướm đêm thuộc họ Saturniidae. Đôi khi nó được đặt vào chi Saturnia. Nó xuất hiện ở vùng Cổ Bắc giới và là thành viên duy nhất được tìm thấy ở British Isles.

Con đực có sải cánh khoảng 60 mm với cánh trước màu trắng và nâu.

  • Chinery, Michael. Collins Guide to the Insects of Britain and Western Europe, 1986 (Reprinted 1991).
  • Skinner, Bernard. Colour Identification Guide to Moths of the British Isles, 1984.
  • Waring, Paul, Martin Townsend and Richard Lewington. Field Guide to the Moths of Great Britain and Ireland, 2003.
039130-ng-i-ho-ng-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)