User Tools

Site Tools


029030-18001-19000-la-gi
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 18001–18100 sửa 18001 - 1999 JY83 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18002 - 1999 JJ84 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18003 - 1999 JU84 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18004 Krystosek 1999 JD86 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18005 - 1999 JD91 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18006 - 1999 JE94 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18007 - 1999 JK97 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18008 - 1999 JV99 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18009 Patrickgeer 1999 JP100 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18010 - 1999 JQ100 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18011 - 1999 JQ113 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18012 Marsland 1999 JM114 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18013 Shedletsky 1999 JS114 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18014 - 1999 JC121 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18015 Semenkovich 1999 JD121 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18016 Grondahl 1999 JU122 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18017 - 1999 JC124 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18018 - 1999 JR125 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18019 Dascoli 1999 JJ126 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18020 Amend 1999 JT126 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18021 Waldman 1999 JH127 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18022 Pepper 1999 JN127 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18023 - 1999 JQ129 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18024 Dobson 1999 KK4 20 tháng 5 năm 1999 Oaxaca J. M. Roe 18025 - 1999 KF5 18 tháng 5 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 18026 Juliabaldwin 1999 KG13 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18027 Gokcay 1999 KL14 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18028 Ramchandani 1999 KO14 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18029 - 1999 KA16 21 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18030 - 1999 LX4 8 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR 18031 - 1999 LO14 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR 18032 Geiss 1999 MG1 20 tháng 6 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 18033 - 1999 NR4 14 tháng 7 năm 1999 Zeno T. Stafford 18034 - 1999 NF6 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18035 - 1999 NJ7 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18036 - 1999 ND26 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18037 - 1999 NA38 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18038 - 1999 NR48 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18039 - 1999 ND49 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18040 - 1999 NC60 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18041 - 1999 RX13 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18042 - 1999 RF27 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18043 Laszkowska 1999 RQ54 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18044 - 1999 RS89 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18045 - 1999 RR100 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18046 - 1999 RN116 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18047 - 1999 RP145 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18048 - 1999 RG170 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18049 - 1999 RX195 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18050 - 1999 RS196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18051 - 1999 RU196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18052 - 1999 RV199 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18053 - 1999 RU208 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18054 - 1999 SW7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18055 Fernhildebrandt 1999 TJ13 11 tháng 10 năm 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 18056 - 1999 TV15 11 tháng 10 năm 1999 Gnosca S. Sposetti 18057 - 1999 VK10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 18058 - 1999 XY129 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18059 Cavalieri 1999 XL137 15 tháng 12 năm 1999 Prescott P. G. Comba 18060 - 1999 XJ156 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18061 - 1999 XH179 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18062 - 1999 XY187 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18063 - 1999 XW211 13 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18064 - 1999 XY242 13 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS 18065 - 2000 AM41 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18066 - 2000 AR79 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18067 - 2000 AB98 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18068 - 2000 AF184 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18069 - 2000 AS199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18070 - 2000 AC205 13 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18071 - 2000 BA27 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18072 - 2000 CL71 7 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR 18073 - 2000 CB82 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR 18074 - 2000 DW 24 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi 18075 Donasharma 2000 DD5 28 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR 18076 - 2000 DV59 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR 18077 - 2000 EM148 4 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS 18078 - 2000 FL31 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR 18079 Lion-Stoppato 2000 FJ63 27 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18080 - 2000 GW105 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18081 - 2000 GB126 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18082 - 2000 GB136 12 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18083 - 2000 HD22 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18084 Adamwohl 2000 HP47 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18085 - 2000 JZ14 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18086 Emilykraft 2000 JQ21 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18087 Yamanaka 2000 JA22 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18088 Roberteunice 2000 JS30 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18089 - 2000 JB41 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18090 Kevinkuo 2000 JA56 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18091 Iranmanesh 2000 JN58 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18092 Reinhold 2000 KR29 28 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18093 - 2000 KS31 28 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18094 - 2000 KN56 27 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18095 Frankblock 2000 LL5 5 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR 18096 - 2000 LM16 1 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR 18097 - 2000 LU19 8 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR 18098 - 2000 LR20 8 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR 18099 Flamini 2000 LD27 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18100 Lebreton 2000 LE28 6 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18101–18200 sửa 18101 Coustenis 2000 LF32 5 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18102 Angrilli 2000 LN34 3 tháng 6 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18103 - 2000 MC5 26 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR 18104 Mahalingam 2000 NP3 3 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18105 - 2000 NT3 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18106 Blume 2000 NX3 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18107 - 2000 NC5 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18108 - 2000 NT5 8 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18109 - 2000 NG11 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18110 HASI 2000 NK13 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18111 Pinet 2000 NB14 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18112 Jeanlucjosset 2000 NX17 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18113 Bibring 2000 NC19 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18114 Rosenbush 2000 NN19 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18115 Rathbun 2000 NT19 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18116 Prato 2000 NY22 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18117 Jonhodge 2000 NY23 5 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18118 - 2000 NB24 5 tháng 7 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch 18119 Braude 2000 NZ24 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18120 Lytvynenko 2000 NA25 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18121 Konovalenko 2000 NF25 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18122 Forestamartin 2000 NL27 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18123 Pavan 2000 NS27 4 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18124 Leeperry 2000 NE28 3 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18125 Brianwilson 2000 OF 22 tháng 7 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton 18126 - 2000 OU3 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18127 Denversmith 2000 OX3 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18128 Wysner 2000 OD5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18129 - 2000 OH5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18130 - 2000 OK5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18131 - 2000 OM5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18132 Spector 2000 ON9 30 tháng 7 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton 18133 - 2000 OL12 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18134 - 2000 OS14 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18135 - 2000 OQ20 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18136 - 2000 OD21 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18137 - 2000 OU30 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18138 - 2000 OP35 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18139 - 2000 OF37 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18140 - 2000 OD39 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18141 - 2000 OK42 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18142 Adamsidman 2000 OG47 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18143 - 2000 OK48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18144 - 2000 OO48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18145 - 2000 OX48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18146 - 2000 OU49 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18147 - 2000 OY50 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18148 Bellier 2000 OZ57 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18149 Colombatti 2000 OB58 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18150 López Moreno - 2000 OC60 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18151 Licchelli 2000 OT60 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18152 Heidimanning 2000 OW60 29 tháng 7 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS 18153 - 2000 OC61 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18154 - 2000 PA 1 tháng 8 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh 18155 Jasonschuler 2000 PF2 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18156 Kamisaibara 2000 PU4 3 tháng 8 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS 18157 Craigwright 2000 PH10 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18158 Nigelreuel 2000 PM10 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18159 Andrewcook 2000 PW10 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18160 Nihon Uchu Forum 2000 PY12 7 tháng 8 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS 18161 Koshiishi 2000 PZ12 7 tháng 8 năm 2000 Bisei SG Center BATTeRS 18162 Denlea 2000 PX15 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18163 Jennalewis 2000 PF16 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18164 - 2000 PA20 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18165 - 2000 PN20 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18166 - 2000 PG27 8 tháng 8 năm 2000 Valinhos P. R. Holvorcem 18167 Buttani 2000 PS27 6 tháng 8 năm 2000 Valmeca Valmeca 18168 - 2000 PN28 4 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT 18169 - 2000 QF 20 tháng 8 năm 2000 Colleverde V. S. Casulli 18170 Ramjeawan 2000 QW2 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18171 Romaneskue 2000 QB5 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18172 - 2000 QL7 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18173 - 2000 QD8 25 tháng 8 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić 18174 Khachatryan 2000 QW14 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18175 Jenniferchoy 2000 QB15 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18176 Julianhong 2000 QG22 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18177 Harunaga 2000 QK27 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18178 - 2000 QP28 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18179 - 2000 QV29 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18180 Irenesun 2000 QB30 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18181 - 2000 QD34 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18182 Wiener 2000 QC35 27 tháng 8 năm 2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 18183 - 2000 QG37 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18184 Dianepark 2000 QR37 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18185 - 2000 QW49 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18186 - 2000 QW50 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18187 - 2000 QQ53 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18188 - 2000 QD55 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18189 Medeobaldia 2000 QN82 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18190 Michaelpizer 2000 QY89 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18191 Rayhe 2000 QL90 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18192 Craigwallace 2000 QP90 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18193 Hollilydrury 2000 QT93 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18194 - 2000 QE100 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18195 - 2000 QG116 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18196 Rowberry 2000 QY132 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18197 - 2055 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18198 - 2056 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18199 - 2583 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18200 - 2714 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18201–18300 sửa 18201 - 2733 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18202 - 2757 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18203 - 2837 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18204 - 3065 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18205 - 3090 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18206 - 3093 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18207 - 4041 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18208 - 4095 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18209 - 4158 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18210 - 4529 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18211 - 4597 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18212 - 4603 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18213 - 4607 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18214 - 4615 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18215 - 4792 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18216 - 4917 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18217 - 5021 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18218 - 6245 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18219 - 6260 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18220 - 6286 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18221 - 6526 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18222 - 6669 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18223 - 6700 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18224 - 6726 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18225 - 7069 P-L 22 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18226 - 1182 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18227 - 1222 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18228 Hyperenor 3163 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18229 - 3222 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18230 - 3285 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18231 - 3286 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18232 - 3322 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18233 - 4068 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18234 - 4262 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18235 Lynden-Bell 1003 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18236 Bernardburke 1059 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18237 Kenfreeman 1182 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18238 Frankshu 1241 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18239 Ekers 1251 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18240 Mould 1317 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18241 Genzel 1325 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18242 Peebles 2102 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18243 Gunn 2272 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18244 Anneila 3008 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18245 - 3061 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18246 - 3088 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18247 - 3151 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18248 - 3152 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18249 - 3175 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18250 - 3178 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18251 - 3207 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18252 - 3282 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18253 - 3295 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18254 - 4062 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18255 - 4188 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18256 - 4195 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18257 - 4209 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18258 - 4250 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18259 - 4311 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18260 - 5056 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18261 - 5065 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18262 - 5125 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18263 Anchialos 5167 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18264 - 5184 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18265 - 1136 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18266 - 1189 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18267 - 2122 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18268 Dardanos 2140 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18269 - 2206 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18270 - 2312 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18271 - 2332 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18272 - 2495 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18273 - 3140 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18274 - 3150 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18275 - 3173 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18276 - 3355 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18277 - 3446 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18278 Drymas 4035 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18279 - 4221 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18280 - 4245 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18281 Tros 4317 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18282 Ilos 4369 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18283 - 5165 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18284 Tsereteli 1970 PU 10 tháng 8 năm 1970 Nauchnij Đài thiên văn vật lý thiên văn Krym 18285 Vladplatonov 1972 GJ 14 tháng 4 năm 1972 Nauchnij L. I. Chernykh 18286 Kneipp 1973 UN5 27 tháng 10 năm 1973 Tautenburg Observatory F. Börngen 18287 Verkin 1975 TU3 3 tháng 10 năm 1975 Nauchnij L. I. Chernykh 18288 Nozdrachev 1975 VX2 2 tháng 11 năm 1975 Nauchnij T. M. Smirnova 18289 - 1976 UB16 22 tháng 10 năm 1976 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa 18290 - 1977 DR2 18 tháng 2 năm 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa 18291 - 1977 DL4 18 tháng 2 năm 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa 18292 Zoltowski 1977 FB 17 tháng 3 năm 1977 Harvard Observatory Harvard Observatory 18293 Pilyugin 1978 SQ4 27 tháng 9 năm 1978 Nauchnij L. I. Chernykh 18294 Rudenko 1978 SF5 27 tháng 9 năm 1978 Nauchnij L. I. Chernykh 18295 Borispetrov 1978 TT7 2 tháng 10 năm 1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 18296 - 1978 VW2 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 18297 - 1978 VG4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 18298 - 1979 MZ4 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 18299 - 1979 MT8 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 18300 - 1979 PA 14 tháng 8 năm 1979 Kleť A. Mrkos 18301–18400 sửa 18301 Konyukhov 1979 QZ9 27 tháng 8 năm 1979 Nauchnij N. S. Chernykh 18302 - 1980 FL3 16 tháng 3 năm 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 18303 - 1980 PU 6 tháng 8 năm 1980 Kleť Z. Vávrová 18304 - 1981 DH1 28 tháng 2 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18305 - 1981 DL1 28 tháng 2 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18306 - 1981 EF9 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18307 - 1981 ER10 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18308 - 1981 EZ11 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18309 - 1981 EV13 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18310 - 1981 EJ16 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18311 - 1981 EV16 6 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18312 - 1981 EC19 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18313 - 1981 EB23 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18314 - 1981 EX27 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18315 - 1981 ED37 11 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18316 - 1981 EJ38 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18317 - 1981 EM41 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18318 - 1981 ET43 6 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus 18319 1981 QS2 23 tháng 8 năm 1981 La Silla H. Debehogne 18320 - 1981 UJ28 24 tháng 10 năm 1981 Palomar S. J. Bus 18321 Bobrov 1982 UQ10 25 tháng 10 năm 1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 18322 - 1982 VF5 14 tháng 11 năm 1982 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa 18323 1983 RZ2 2 tháng 9 năm 1983 La Silla H. Debehogne 18324 - 1984 HA2 27 tháng 4 năm 1984 La Silla La Silla 18325 - 1984 SB2 29 tháng 9 năm 1984 Kleť A. Mrkos 18326 1985 CV1 11 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne 18327 1985 CX1 12 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne 18328 - 1985 UU 20 tháng 10 năm 1985 Kleť A. Mrkos 18329 1986 RY4 1 tháng 9 năm 1986 La Silla H. Debehogne 18330 - 1987 BW1 25 tháng 1 năm 1987 La Silla E. W. Elst 18331 1987 DQ6 24 tháng 2 năm 1987 La Silla H. Debehogne 18332 - 1987 ON 19 tháng 7 năm 1987 Palomar E. F. Helin 18333 - 1987 OV 19 tháng 7 năm 1987 Palomar E. F. Helin 18334 Drozdov 1987 RA3 2 tháng 9 năm 1987 Nauchnij L. G. Karachkina 18335 San Cassiano 1987 SC1 19 tháng 9 năm 1987 Anderson Mesa E. Bowell 18336 - 1988 LG 15 tháng 6 năm 1988 Palomar E. F. Helin 18337 - 1988 RB11 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18338 - 1989 EP2 4 tháng 3 năm 1989 Palomar E. F. Helin 18339 - 1989 GM2 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst 18340 - 1989 OM 29 tháng 7 năm 1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 18341 - 1989 SJ5 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst 18342 1989 ST9 16 tháng 9 năm 1989 La Silla H. Debehogne 18343 - 1989 TN 2 tháng 10 năm 1989 Smolyan E. W. Elst 18344 - 1989 TN11 2 tháng 10 năm 1989 Cerro Tololo S. J. Bus 18345 - 1989 UP4 22 tháng 10 năm 1989 Kleť Z. Vávrová 18346 1989 WG 20 tháng 11 năm 1989 Gekko Y. Oshima 18347 - 1989 WU 20 tháng 11 năm 1989 Oohira Oohira 18348 - 1990 BM1 22 tháng 1 năm 1990 Palomar E. F. Helin 18349 Dafydd 1990 OV4 25 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18350 1990 QJ2 22 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18351 1990 QN5 29 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18352 - 1990 QB8 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst 18353 - 1990 QF9 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst 18354 1990 RK5 15 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18355 1990 RN9 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18356 1990 SF1 16 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18357 1990 SR2 18 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18358 1990 SB11 16 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt 18359 Jakobstaude 1990 TL7 13 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 18360 Sachs 1990 TF9 10 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 18361 - 1990 VN6 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst 18362 - 1990 VX6 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst 18363 - 1990 VW8 12 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst 18364 - 1990 WF4 16 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst 18365 Shimomoto 1990 WN5 17 tháng 11 năm 1990 Geisei T. Seki 18366 - 1991 DG1 18 tháng 2 năm 1991 Palomar E. F. Helin 18367 1991 FS1 17 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne 18368 Flandrau 1991 GZ1 15 tháng 4 năm 1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 18369 - 1991 LM 13 tháng 6 năm 1991 Palomar E. F. Helin 18370 1991 NS2 12 tháng 7 năm 1991 Palomar H. E. Holt 18371 1991 PH10 7 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt 18372 1991 RF16 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt 18373 1991 RQ16 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt 18374 1991 RA18 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt 18375 1991 RC27 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt 18376 Quirk 1991 SQ 30 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught 18377 1991 SH1 28 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught 18378 1991 UX2 31 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18379 Josévandam 1991 VJ6 6 tháng 11 năm 1991 La Silla E. W. Elst 18380 - 1991 VZ8 4 tháng 11 năm 1991 Kitt Peak Spacewatch 18381 Massenet 1991 YU 30 tháng 12 năm 1991 Haute Provence E. W. Elst 18382 - 1992 EG22 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC 18383 - 1992 ER28 8 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC 18384 - 1992 ES28 8 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC 18385 - 1992 EG31 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC 18386 - 1992 EL35 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC 18387 - 1992 GN3 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst 18388 - 1992 GX4 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst 18389 1992 JU2 4 tháng 5 năm 1992 La Silla H. Debehogne 18390 1992 JD3 7 tháng 5 năm 1992 La Silla H. Debehogne 18391 - 1992 PO1 8 tháng 8 năm 1992 Caussols E. W. Elst 18392 1992 PT4 2 tháng 8 năm 1992 Palomar H. E. Holt 18393 1992 QB 19 tháng 8 năm 1992 Siding Spring R. H. McNaught 18394 - 1992 RR5 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst 18395 Schmiedmayer 1992 SH2 21 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 18396 Nellysachs 1992 SN2 21 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 18397 1992 SF14 28 tháng 9 năm 1992 Palomar H. E. Holt 18398 Bregenz 1992 SQ23 23 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 18399 - 1992 WK1 17 tháng 11 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18400 - 1992 WY3 25 tháng 11 năm 1992 Geisei T. Seki 18401–18500 sửa 18401 1992 WE4 21 tháng 11 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18402 - 1992 YU2 16 tháng 12 năm 1992 Oohira T. Urata 18403 - 1993 AG 13 tháng 1 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18404 - 1993 FQ2 20 tháng 3 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18405 - 1993 FY12 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC 18406 - 1993 FT14 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC 18407 - 1993 FQ24 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC 18408 - 1993 FP30 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC 18409 - 1993 FF36 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC 18410 - 1993 FC51 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC 18411 - 1993 FB82 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC 18412 1993 LX 13 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught 18413 1993 LD1 13 tháng 6 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught 18414 - 1993 OY6 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst 18415 - 1993 PW5 15 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst 18416 - 1993 QW 22 tháng 8 năm 1993 Palomar E. F. Helin 18417 - 1993 QY9 20 tháng 8 năm 1993 La Silla E. W. Elst 18418 - 1993 TV1 15 tháng 10 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18419 - 1993 TS20 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst 18420 - 1993 TR25 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst 18421 - 1993 TV34 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst 18422 - 1993 UE6 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst 18423 - 1993 UF7 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst 18424 - 1993 YG 17 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi 18425 - 1993 YL 18 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi 18426 Maffei 1993 YN2 18 tháng 12 năm 1993 Sormano E. Colzani, G. Ventre 18427 - 1994 AY 4 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi 18428 - 1994 AC1 7 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi 18429 1994 AO1 8 tháng 1 năm 1994 Dynic A. Sugie 18430 Balzac 1994 AK16 14 tháng 1 năm 1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 18431 Stazzema 1994 BM 16 tháng 1 năm 1994 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 18432 - 1994 CJ2 13 tháng 2 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi 18433 - 1994 EQ 4 tháng 3 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi 18434 Mikesandras 1994 EW7 12 tháng 3 năm 1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 18435 - 1994 GW10 14 tháng 4 năm 1994 Palomar PCAS 18436 - 1994 GY10 14 tháng 4 năm 1994 Palomar PCAS 18437 - 1994 JR 5 tháng 5 năm 1994 Palomar E. F. Helin 18438 - 1994 JM6 4 tháng 5 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch 18439 - 1994 LJ1 9 tháng 6 năm 1994 Palomar E. F. Helin 18440 - 1994 NV1 8 tháng 7 năm 1994 Caussols E. W. Elst 18441 - 1994 PE 5 tháng 8 năm 1994 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 18442 - 1994 PK3 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18443 - 1994 PW8 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18444 - 1994 PL10 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18445 - 1994 PC12 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18446 - 1994 PN13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18447 - 1994 PU13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18448 - 1994 PW17 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18449 Rikwouters 1994 PT19 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18450 - 1994 PG27 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18451 - 1994 PZ27 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18452 - 1994 PL33 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst 18453 - 1994 TT 2 tháng 10 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18454 - 1995 BF1 23 tháng 1 năm 1995 Kiyosato S. Otomo 18455 - 1995 DF 20 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18456 - 1995 ES 8 tháng 3 năm 1995 Kleť Kleť 18457 - 1995 EX7 5 tháng 3 năm 1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 18458 Caesar 1995 EY8 5 tháng 3 năm 1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 18459 1995 FD1 28 tháng 3 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18460 Pecková 1995 PG 5 tháng 8 năm 1995 Ondřejov L. Šarounová 18461 Seiichikanno 1995 QQ 17 tháng 8 năm 1995 Nanyo T. Okuni 18462 Riccò 1995 QS2 26 tháng 8 năm 1995 Bologna Osservatorio San Vittore 18463 - 1995 SV16 18 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch 18464 - 1995 SK23 19 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch 18465 - 1995 SB34 22 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch 18466 - 1995 SU37 24 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch 18467 - 1995 SX52 22 tháng 9 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18468 - 1995 UE8 27 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18469 Hakodate 1995 UC9 20 tháng 10 năm 1995 Chichibu N. Sato, T. Urata 18470 1995 UX44 27 tháng 10 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18471 - 1995 UZ45 20 tháng 10 năm 1995 Caussols E. W. Elst 18472 - 1995 VA1 12 tháng 11 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18473 - 1995 VK1 15 tháng 11 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18474 1995 WV3 18 tháng 11 năm 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 18475 - 1995 WM7 27 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18476 - 1995 WR7 27 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18477 - 1995 WA11 16 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch 18478 - 1995 WT15 17 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch 18479 - 1995 XR 12 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18480 - 1995 YB 17 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18481 - 1995 YH 17 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18482 - 1995 YO 19 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18483 - 1995 YY2 16 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi 18484 - 1995 YB3 27 tháng 12 năm 1995 Haleakala NEAT 18485 - 1996 AB 1 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18486 - 1996 AS2 13 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18487 1996 AU3 13 tháng 1 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18488 - 1996 AY3 13 tháng 1 năm 1996 Chichibu N. Sato, T. Urata 18489 - 1996 BV2 26 tháng 1 năm 1996 Kashihara F. Uto 18490 - 1996 BG17 24 tháng 1 năm 1996 Socorro LINEAR 18491 - 1996 DP2 23 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18492 1996 GS2 8 tháng 4 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 18493 Demoleon 1996 HV9 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst 18494 - 1996 HH10 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst 18495 - 1996 HH24 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst 18496 1996 JN1 9 tháng 5 năm 1996 Siding Spring R. H. McNaught 18497 Nevězice 1996 LK1 11 tháng 6 năm 1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 18498 Cesaro 1996 MN 22 tháng 6 năm 1996 Prescott P. G. Comba 18499 - 1996 MR 22 tháng 6 năm 1996 Haleakala NEAT 18500 - 1996 NX3 14 tháng 7 năm 1996 La Silla E. W. Elst 18501–18600 sửa 18501 - 1996 OB 16 tháng 7 năm 1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 18502 - 1996 PK1 11 tháng 8 năm 1996 Rand G. R. Viscome 18503 - 1996 PY4 15 tháng 8 năm 1996 Haleakala NEAT 18504 - 1996 PB5 15 tháng 8 năm 1996 Haleakala NEAT 18505 Caravelli 1996 PG5 9 tháng 8 năm 1996 Bologna Osservatorio San Vittore 18506 1996 PY6 15 tháng 8 năm 1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child 18507 - 1996 QM1 18 tháng 8 năm 1996 Lake Clear K. A. Williams 18508 - 1996 RJ2 8 tháng 9 năm 1996 Haleakala NEAT 18509 - 1996 RB4 14 tháng 9 năm 1996 Colleverde V. S. Casulli 18510 Chasles 1996 SN 16 tháng 9 năm 1996 Prescott P. G. Comba 18511 1996 SH4 19 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18512 - 1996 SO7 17 tháng 9 năm 1996 Kiyosato S. Otomo 18513 - 1996 TS5 7 tháng 10 năm 1996 Trạm Catalina T. B. Spahr 18514 1996 TE11 14 tháng 10 năm 1996 Siding Spring R. H. McNaught 18515 1996 TL14 9 tháng 10 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18516 - 1996 TL29 7 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch 18517 - 1996 VG2 6 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18518 1996 VT3 2 tháng 11 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18519 1996 VH4 8 tháng 11 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 18520 Wolfratshausen 1996 VK4 6 tháng 11 năm 1996 Chichibu N. Sato 18521 - 1996 VV5 14 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18522 - 1996 VA6 15 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18523 1996 VA7 2 tháng 11 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18524 - 1996 VE8 6 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18525 1996 VO8 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18526 1996 VB30 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18527 1996 VJ30 7 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18528 1996 VX30 2 tháng 11 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18529 1996 WK3 28 tháng 11 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 18530 - 1996 XS1 2 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18531 Strakonice 1996 XM2 4 tháng 12 năm 1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 18532 - 1996 XW2 3 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18533 1996 XJ6 3 tháng 12 năm 1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 18534 - 1996 XE12 4 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch 18535 - 1996 XQ13 9 tháng 12 năm 1996 Kleť Kleť 18536 1996 XN15 10 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18537 - 1996 XH18 7 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch 18538 1996 XY18 6 tháng 12 năm 1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 18539 - 1996 XX30 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18540 - 1996 XK31 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18541 - 1996 YA1 20 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi 18542 Broglio 1996 YP3 29 tháng 12 năm 1996 Sormano A. Testa, F. Manca 18543 - 1997 AE 2 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18544 - 1997 AA2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18545 - 1997 AO2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18546 - 1997 AP4 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18547 - 1997 AU5 7 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18548 Christoffel 1997 AN12 10 tháng 1 năm 1997 Prescott P. G. Comba 18549 - 1997 AD13 11 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18550 Maoyisheng 1997 AN14 9 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18551 - 1997 AQ17 13 tháng 1 năm 1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 18552 1997 AM21 13 tháng 1 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 18553 - 1997 AZ21 6 tháng 1 năm 1997 Chichibu N. Sato 18554 - 1997 BO1 29 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18555 Courant 1997 CN4 4 tháng 2 năm 1997 Prescott P. G. Comba 18556 Battiato 1997 CC7 7 tháng 2 năm 1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 18557 - 1997 CQ11 3 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch 18558 - 1997 CO19 6 tháng 2 năm 1997 Oohira T. Urata 18559 - 1997 EN2 4 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18560 Coxeter 1997 EO7 7 tháng 3 năm 1997 Prescott P. G. Comba 18561 - 1997 EY34 4 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 18562 - 1997 EK54 8 tháng 3 năm 1997 La Silla E. W. Elst 18563 - 1997 FC3 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR 18564 - 1997 GO6 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 18565 - 1997 GP35 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR 18566 - 1997 RS3 1 tháng 9 năm 1997 Caussols ODAS 18567 Segenthau 1997 SS4 27 tháng 9 năm 1997 Starkenburg Observatory Starkenburg 18568 Thuillot 1997 TL2 3 tháng 10 năm 1997 Caussols ODAS 18569 - 1997 UC11 16 tháng 10 năm 1997 Oohira T. Urata 18570 - 1997 VB6 9 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18571 - 1997 WQ21 30 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18572 Rocher 1997 WQ22 28 tháng 11 năm 1997 Caussols ODAS 18573 - 1997 WM23 28 tháng 11 năm 1997 Caussols ODAS 18574 Jeansimon 1997 WO23 28 tháng 11 năm 1997 Caussols ODAS 18575 - 1997 WS31 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 18576 - 1997 WA42 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR 18577 - 1997 XH 3 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 18578 - 1997 XP 3 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18579 Duongtuyenvu 1997 XY6 5 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 18580 - 1997 XN8 7 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 18581 Batllo 1997 XV8 7 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS 18582 1997 XK9 4 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18583 - 1997 XN10 7 tháng 12 năm 1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 18584 - 1997 YB2 21 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18585 - 1997 YE2 21 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18586 - 1997 YD3 24 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18587 - 1997 YR5 25 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18588 - 1997 YO9 25 tháng 12 năm 1997 Haleakala NEAT 18589 - 1997 YL10 28 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18590 - 1997 YO10 28 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18591 - 1997 YT11 30 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi 18592 1997 YO18 24 tháng 12 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18593 1998 AG11 5 tháng 1 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 18594 1998 BJ 16 tháng 1 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 18595 - 1998 BR1 19 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18596 Superbus 1998 BA4 21 tháng 1 năm 1998 Colleverde V. S. Casulli 18597 - 1998 BE8 25 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18598 - 1998 BH8 25 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18599 - 1998 BK8 25 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18600 - 1998 BK10 24 tháng 1 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski 18601–18700 sửa 18601 Zafar 1998 BL11 23 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR 18602 Lagillespie 1998 BX12 23 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR 18603 - 1998 BM25 28 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18604 - 1998 BK26 28 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS 18605 Jacqueslaskar 1998 BL26 28 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS 18606 - 1998 BS33 31 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18607 - 1998 BT33 31 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18608 - 1998 BU45 25 tháng 1 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 18609 - 1998 BN48 30 tháng 1 năm 1998 Geisei T. Seki 18610 Arthurdent 1998 CC2 7 tháng 2 năm 1998 Starkenburg Observatory Starkenburg, F. Hormuth 18611 Baudelaire 1998 CB3 6 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18612 - 1998 CK3 6 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18613 - 1998 DR 19 tháng 2 năm 1998 Kleť Kleť 18614 - 1998 DN2 20 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS 18615 - 1998 DJ5 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 18616 - 1998 DR5 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 18617 Puntel 1998 DY9 24 tháng 2 năm 1998 Les Tardieux M. Bœuf 18618 - 1998 DD10 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 18619 - 1998 DG10 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 18620 - 1998 DS10 24 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 18621 - 1998 DD12 23 tháng 2 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 18622 - 1998 DN13 25 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT 18623 Pises 1998 DR13 27 tháng 2 năm 1998 Pises Pises 18624 Prévert 1998 DV13 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS 18625 - 1998 DZ13 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS 18626 Michaelcarr 1998 DO23 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS 18627 - 1998 DH33 27 tháng 2 năm 1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 18628 - 1998 DJ33 27 tháng 2 năm 1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 18629 - 1998 DZ33 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18630 - 1998 DT34 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18631 - 1998 DQ35 27 tháng 2 năm 1998 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 18632 - 1998 DN37 28 tháng 2 năm 1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 18633 - 1998 EU 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18634 Champigneulles 1998 EQ1 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18635 Frouard 1998 EX1 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18636 Villedepompey 1998 EF2 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18637 Liverdun 1998 EJ2 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18638 Nouet 1998 EP3 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18639 Aoyunzhiyuanzhe 1998 ER8 5 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18640 1998 EF9 7 tháng 3 năm 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 18641 - 1998 EG10 6 tháng 3 năm 1998 Gekko T. Kagawa 18642 - 1998 EF12 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18643 van Rysselberghe 1998 EK12 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18644 - 1998 EX14 2 tháng 3 năm 1998 Geisei T. Seki 18645 - 1998 EM19 3 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18646 - 1998 ED21 3 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18647 Václavhübner 1998 FD2 21 tháng 3 năm 1998 Ondřejov P. Pravec 18648 - 1998 FW9 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18649 - 1998 FU10 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18650 - 1998 FX10 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS 18651 1998 FP11 22 tháng 3 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 18652 1998 FD15 21 tháng 3 năm 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18653 Christagünt 1998 FW15 28 tháng 3 năm 1998 Starkenburg Observatory Starkenburg 18654 - 1998 FR22 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18655 - 1998 FS26 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18656 Mergler 1998 FW29 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18657 - 1998 FE30 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18658 Rajdev 1998 FX31 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18659 Megangross 1998 FD33 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18660 - 1998 FL34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18661 Zoccoli 1998 FT34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18662 Erinwhite 1998 FV42 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18663 Lynnta 1998 FW42 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18664 Rafaelta 1998 FA43 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18665 Sheenahayes 1998 FK49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18666 - 1998 FT53 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18667 - 1998 FF62 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18668 Gottesman 1998 FU62 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18669 Lalitpatel 1998 FP63 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18670 Shantanugaur 1998 FM64 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18671 Zacharyrice 1998 FX64 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18672 Ashleyamini 1998 FY65 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18673 - 1998 FH66 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18674 - 1998 FG69 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18675 Amiamini 1998 FJ70 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18676 Zdeňkaplavcová 1998 FE73 30 tháng 3 năm 1998 Ondřejov P. Pravec 18677 - 1998 FZ83 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18678 - 1998 FS85 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18679 Heatherenae 1998 FW102 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18680 Weirather 1998 FS103 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18681 Caseylipp 1998 FW103 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18682 - 1998 FH107 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18683 - 1998 FB111 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18684 - 1998 FW116 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18685 - 1998 FL117 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18686 - 1998 FZ119 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18687 - 1998 FA120 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18688 - 1998 FA123 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18689 Rodrick 1998 FR124 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR 18690 - 1998 GB10 2 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18691 1998 HE1 17 tháng 4 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 18692 - 1998 HJ14 22 tháng 4 năm 1998 Haleakala NEAT 18693 - 1998 HS19 29 tháng 4 năm 1998 Haleakala NEAT 18694 - 1998 HQ24 23 tháng 4 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan 18695 - 1998 HH27 21 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 18696 - 1998 HB34 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18697 Kathanson 1998 HB39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18698 Racharles 1998 HX39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18699 Quigley 1998 HL45 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18700 - 1998 HK54 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18701–18800 sửa 18701 - 1998 HB57 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18702 Sadowski 1998 HG68 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18703 - 1998 HN68 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18704 Brychristian 1998 HF87 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18705 - 1998 HX88 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18706 - 1998 HV93 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18707 Annchi 1998 HO96 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18708 Danielappel 1998 HT97 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18709 Laurawong 1998 HE99 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18710 - 1998 HF100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18711 - 1998 HL100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18712 - 1998 HN108 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18713 - 1998 HM114 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18714 - 1998 HQ114 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18715 - 1998 HE121 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18716 - 1998 HV121 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18717 - 1998 HZ127 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18718 - 1998 HJ128 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18719 - 1998 HH138 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18720 Jerryguo 1998 HP145 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18721 - 1998 HC146 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR 18722 - 1998 HF148 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst 18723 - 1998 JO1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT 18724 - 1998 JV1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT 18725 Atacama 1998 JL3 2 tháng 5 năm 1998 Caussols ODAS 18726 - 1998 KC2 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR 18727 Peacock 1998 KW3 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 18728 - 1998 KZ3 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 18729 Potentino 1998 KJ4 22 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 18730 - 1998 KV7 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 18731 Vil'bakirov 1998 KW7 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 18732 - 1998 KP19 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR 18733 - 1998 KV31 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR 18734 Darboux 1998 MY1 20 tháng 6 năm 1998 Prescott P. G. Comba 18735 Chubko 1998 MH46 23 tháng 6 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 18736 - 1998 NU 2 tháng 7 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 18737 Aliciaworley 1998 QP79 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR 18738 - 1998 SN22 23 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan 18739 Larryhu 1998 SH79 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 18740 - 1998 VH31 14 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 18741 1998 WB6 18 tháng 11 năm 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 18742 - 1998 XX30 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR 18743 - 1998 YD5 18 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS 18744 - 1999 AU 7 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 18745 San Pedro 1999 BJ14 23 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS 18746 - 1999 FT20 19 tháng 3 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 18747 Lexcen 1999 FN21 26 tháng 3 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton 18748 - 1999 GV 5 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18749 Ayyubguliev 1999 GA8 9 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 18750 Leonidakimov 1999 GA9 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 18751 Yualexandrov 1999 GO9 15 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 18752 - 1999 GZ16 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 18753 - 1999 GE17 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 18754 - 1999 GL21 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 18755 Meduna 1999 GS21 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 18756 - 1999 GY34 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 18757 - 1999 HT 18 tháng 4 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski 18758 - 1999 HD2 19 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić 18759 - 1999 HO2 20 tháng 4 năm 1999 Valinhos P. R. Holvorcem 18760 - 1999 HY7 19 tháng 4 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 18761 - 1999 HA8 20 tháng 4 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 18762 - 1999 HC9 17 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 18763 1999 JV2 8 tháng 5 năm 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program 18764 - 1999 JA12 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18765 - 1999 JN17 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18766 Broderick 1999 JA22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18767 - 1999 JD22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18768 Sarahbates 1999 JE22 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18769 - 1999 JS24 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18770 Yingqiuqilei 1999 JN25 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18771 Sisiliang 1999 JA26 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18772 - 1999 JR34 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18773 Bredehoft 1999 JY36 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18774 Lavanture 1999 JT38 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18775 Donaldeng 1999 JD39 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18776 Coulter 1999 JP39 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18777 Hobson 1999 JA41 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18778 - 1999 JW43 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18779 Hattyhong 1999 JN44 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18780 Kuncham 1999 JY44 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18781 Indaram 1999 JH45 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18782 Joanrho 1999 JJ46 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18783 Sychamberlin 1999 JL47 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18784 - 1999 JS47 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18785 Betsywelsh 1999 JV48 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18786 Tyjorgenson 1999 JS53 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18787 Kathermann 1999 JV53 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18788 Carriemiller 1999 JX53 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18789 Metzger 1999 JV56 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18790 Ericaburden 1999 JG57 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18791 - 1999 JF58 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18792 - 1999 JL60 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18793 - 1999 JW60 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18794 Kianafrank 1999 JG62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18795 - 1999 JT63 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18796 Acosta 1999 JH64 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18797 - 1999 JT64 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18798 - 1999 JG65 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18799 - 1999 JZ73 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18800 Terresadodge 1999 JL76 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18801–18900 sửa 18801 Noelleoas 1999 JO76 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18802 - 1999 JR76 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18803 Hillaryoas 1999 JH77 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18804 - 1999 JS77 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18805 Kellyday 1999 JX77 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18806 Zachpenn 1999 JX79 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18807 - 1999 JL85 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18808 - 1999 JP85 15 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18809 Meileawertz 1999 JP86 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18810 - 1999 JF96 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18811 - 1999 KJ1 18 tháng 5 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18812 Aliadler 1999 KT13 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18813 - 1999 KH15 20 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 18814 Ivanovsky 1999 KJ17 20 tháng 5 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 18815 - 1999 LT8 8 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR 18816 - 1999 LW25 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR 18817 - 1999 LF32 15 tháng 6 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 18818 Yasuhiko 1999 MB2 21 tháng 6 năm 1999 Nanyo T. Okuni 18819 - 1999 NK8 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18820 - 1999 NS9 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18821 Markhavel 1999 NW9 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18822 - 1999 NL19 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18823 Zachozer 1999 NS20 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18824 Graves 1999 NF23 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18825 Alicechai 1999 NO23 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18826 Leifer 1999 NG24 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18827 - 1999 NA26 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18828 - 1999 NT27 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18829 - 1999 NE30 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18830 Pothier 1999 NZ35 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18831 - 1999 NP37 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18832 - 1999 NV42 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18833 - 1999 NT53 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18834 - 1999 NN55 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18835 - 1999 NK56 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18836 Raymundto 1999 NM62 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18837 - 1999 NY62 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 18838 Shannon 1999 OQ 18 tháng 7 năm 1999 Ondřejov L. Šarounová, P. Kušnirák 18839 Whiteley 1999 PG 5 tháng 8 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton 18840 Yoshioba 1999 PT4 8 tháng 8 năm 1999 Nanyo T. Okuni 18841 Hruška 1999 RL3 6 tháng 9 năm 1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 18842 - 1999 RB22 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18843 Ningzhou 1999 RK22 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18844 - 1999 RU27 8 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18845 Cichocki 1999 RY27 7 tháng 9 năm 1999 Črni Vrh H. Mikuž 18846 - 1999 RB28 8 tháng 9 năm 1999 Kleť Kleť 18847 - 1999 RJ32 9 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18848 - 1999 RH41 13 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18849 - 1999 RK55 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18850 - 1999 RO81 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18851 Winmesser 1999 RP84 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18852 - 1999 RP91 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18853 - 1999 RO92 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18854 - 1999 RJ102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18855 Sarahgutman 1999 RQ112 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18856 - 1999 RT116 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18857 Lalchandani 1999 RE117 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18858 Tecleveland 1999 RO117 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18859 - 1999 RM130 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18860 - 1999 RL133 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18861 Eugenishmidt 1999 RW166 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18862 Warot 1999 RE183 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18863 - 1999 RC191 11 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18864 - 1999 RQ195 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18865 - 1999 RQ204 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18866 - 1999 RA208 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 18867 - 1999 RX223 7 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS 18868 - 1999 TD101 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 18869 - 1999 TU222 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 18870 - 1999 US13 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 18871 Grauer 1999 VQ12 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels 18872 Tammann 1999 VR20 8 tháng 11 năm 1999 Gnosca S. Sposetti 18873 Larryrobinson 1999 VJ22 13 tháng 11 năm 1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 18874 Raoulbehrend 1999 VZ22 8 tháng 11 năm 1999 Gnosca S. Sposetti 18875 - 1999 VT39 11 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 18876 Sooner 1999 XM 2 tháng 12 năm 1999 Oaxaca J. M. Roe 18877 Stevendodds 1999 XP7 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels 18878 - 1999 XD118 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS 18879 - 1999 XJ143 15 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels 18880 Toddblumberg 1999 XM166 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18881 - 1999 XL195 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18882 - 1999 YN4 28 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR 18883 Domegge 1999 YT8 31 tháng 12 năm 1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 18884 - 1999 YE9 30 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18885 - 2000 AH80 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18886 - 2000 AN164 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18887 Yiliuchen 2000 AP181 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR 18888 - 2000 AV246 7 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch 18889 - 2000 CC28 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR 18890 - 2000 EV26 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR 18891 Kamler 2000 EF40 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR 18892 - 2000 ET137 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR 18893 - 2000 GH1 2 tháng 4 năm 2000 Starkenburg Observatory Starkenburg 18894 - 2000 GF42 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18895 - 2000 GJ108 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18896 - 2000 GN113 6 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18897 - 2000 HG30 28 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR 18898 - 2000 JX 1 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR 18899 - 2000 JQ2 3 tháng 5 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18900 - 2000 LD12 4 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR 18901–19000 sửa 18901 - 2000 MR5 24 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR 18902 - 2000 NN5 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18903 Matsuura 2000 ND29 10 tháng 7 năm 2000 JCPM Sapporo K. Watanabe 18904 - 2000 OY8 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18905 Weigan 2000 OF10 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18906 - 2000 OJ19 29 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18907 Kevinclaytor 2000 OW20 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18908 - 2000 OC21 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18909 - 2000 OE21 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18910 Nolanreis 2000 OR22 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18911 - 2000 OY31 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18912 Kayfurman 2000 OM32 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18913 - 2000 OU32 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18914 - 2000 OT35 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18915 - 2000 OR38 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18916 - 2000 OG44 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18917 - 2000 OG48 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18918 Nishashah 2000 OB50 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18919 - 2000 OJ52 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18920 - 2000 OU52 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR 18921 - 2000 PT7 2 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18922 - 2000 PU12 8 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18923 Jennifersass 2000 PC23 2 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18924 Vinjamoori 2000 PV24 3 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18925 - 2000 PY25 4 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT 18926 - 2000 PO26 5 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT 18927 - 2000 PQ26 5 tháng 8 năm 2000 Haleakala NEAT 18928 Pontremoli 2000 QH9 25 tháng 8 năm 2000 Monte Viseggi Monte Viseggi 18929 - 2000 QU25 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18930 Athreya 2000 QW27 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18931 - 2000 QX31 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18932 Robinhood 2000 QH35 28 tháng 8 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton 18933 - 2000 QW36 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18934 - 2000 QY36 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18935 Alfandmedina 2000 QE37 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18936 - 2000 QA42 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18937 - 2000 QF42 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18938 Zarabeth 2000 QU44 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18939 Sariancel 2000 QZ48 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18940 - 2000 QV49 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18941 - 2000 QX50 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18942 - 2000 QE54 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18943 Elaisponton 2000 QA55 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18944 Sawilliams 2000 QG61 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18945 - 2000 QH71 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18946 Massar 2000 QM75 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18947 Cindyfulton 2000 QV76 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18948 Hinkle 2000 QT79 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18949 Tumaneng 2000 QX85 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18950 Marakessler 2000 QX95 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18951 - 2000 QQ98 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18952 - 2000 QF105 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18953 Laurensmith 2000 QR114 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18954 Sarahbounds 2000 QT119 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18955 - 2000 QY122 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18956 Jessicarnold 2000 QK126 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18957 Mijacobsen 2000 QE128 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18958 - 2000 QL128 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18959 - 2000 QG129 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18960 - 2000 QE130 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18961 Hampfreeman 2000 QR140 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18962 - 2000 QV140 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18963 - 2000 QB141 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18964 Fairhurst 2000 QJ142 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18965 Lazenby 2000 QR142 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18966 - 2000 QO145 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18967 - 2000 QP151 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18968 - 2000 QX152 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18969 Valfriedmann 2000 QY152 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18970 Jenniharper 2000 QU168 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18971 - 2000 QY177 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18972 - 2000 QD190 26 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18973 Crouch 2000 QJ193 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18974 Brungardt 2000 QX195 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18975 - 2000 QZ200 29 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18976 Kunilraval 2000 QH206 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18977 - 2000 QK217 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18978 - 2000 QH232 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR 18979 Henryfong 2000 RC2 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18980 Johannatang 2000 RY2 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18981 - 2000 RT3 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18982 - 2000 RH5 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18983 Allentran 2000 RG6 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18984 Olathe 2000 RA8 2 tháng 9 năm 2000 Olathe L. Robinson 18985 - 2000 RR21 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18986 - 2000 RF22 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18987 Irani 2000 RU23 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18988 - 2000 RB24 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18989 - 2000 RV26 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18990 - 2000 RW31 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18991 Tonivanov 2000 RD35 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18992 Katharvard 2000 RK40 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18993 - 2000 RB43 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18994 Nhannguyen 2000 RO50 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18995 - 2000 RF53 5 tháng 9 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 18996 Torasan 2000 RR53 4 tháng 9 năm 2000 JCPM Sapporo K. Watanabe 18997 Mizrahi 2000 RG54 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18998 - 2000 RH55 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR 18999 - 2000 RC60 8 tháng 9 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 19000 - 2000 RM60 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
029030-18001-19000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)