User Tools

Site Tools


019030--4262-1989-co-la-gi

1989 CO là một tiểu hành tinh nhỏ được phát hiện bởi Masaru Arai và Hiroshi Mori ngày 5 tháng 2 năm 1989 in Yorii.

019030--4262-1989-co-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)