User Tools

Site Tools


018730--16553-1991-tl14-la-gi

(16553) 1991 TL14 là một tiểu hành tinh vành đi chính được phát hiện bởi Charles de Saint-Aignan ở Đài thiên văn Lowell, examining films taken ở Đài thiên văn Palomar.

018730--16553-1991-tl14-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)