User Tools

Site Tools


016630-v-n-d-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

016630-v-n-d-nh-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vần Dính</​b>​ là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Kéo Yêm, xã Lũng Nặm</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Thượng Thôn</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Phù Ngọc, thị trấn Xuân Hòa</​li>​
 +<​li>​Tây giáp thị trấn Xuân Hòa</​li></​ul><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Vần Dính được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.203 ha diện tích tự nhiên và 1.056 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Hoà sau khi đã thành lập thị trấn Xuân Hòa cộng thêm 853 ha diện tích tự nhiên và 960 nhân khẩu của xã Thượng Thôn. Xã Vần Dính khi đó có 2.056 ha diện tích tự nhiên và 2.016 nhân khẩu.<​sup id="​cite_ref-TK_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Vần Dính có 14 xóm: Keng Vài, Lủng Tu, Lũng Cuổi, Lũng Gà, Lũng Giàng, Lũng Hoài, Lũng Vẻn, Pác Keng, Lũng Sang, Sĩ Điêng, Tôm Đăm, Kha Bản, Lũng Xám, Lũng Nái.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Vần Dính có núi Lũng Kim. Một đoạn tỉnh lộ 210 đi qua phần ranh giới phía tây bắc của xã
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011044146
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.218 seconds
 +Preprocessor visited node count: 849/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35258/​2097152 bytes
 +Template argument size: 640/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1949/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.073/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 185.848 ​     1 -total
 + ​65.72% ​ 122.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​58.60% ​ 108.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.73% ​  ​42.235 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.82% ​  ​33.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.71% ​  ​27.342 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.51%   ​17.683 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​agrave;​_Qu&#​7843;​ng
 +  8.39%   ​15.584 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.35%   ​13.664 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.34%   ​11.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253969-0!canonical and timestamp 20181011044145 and revision id 26513012
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
016630-v-n-d-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)