User Tools

Site Tools


016330-th-ng-th-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

016330-th-ng-th-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thượng Thôn</​b>​ là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Nội Thôn</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Nội Thôn, xã Hồng Sĩ</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Hồng Sĩ, xã Phù Ngọc,</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Vần Dính, xã Lũng Nặm</​li></​ul><​p>​Xã Thượng Thôn có diện tích 30,​04 km²,​ dân số năm 2006 là 2148 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 72 người/​km².
 +</​p><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, 853 ha diện tích tự nhiên và 960 người của xã Thượng Thôn được tách ra để góp phần hình thành nên xã mới Vần Dính. Thượng Thôn khi đó còn lại 3.004 ha diện tích tự nhiên và 2,148 người.<​sup id="​cite_ref-TK_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Xã Thượng Thôn có các xóm: Cả Thỏ Nặm Cà, Cả Giang Cả Lũng, Chàng Đỉ, Lũng Tẩn, Làng Mủm, Nặm Giặt, Làng Pia, Táy Trên, Tổng Cáng.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Thượng Thôn có núi Lũng Táy, núi Phia Théc và núi Tểnh Keng. Tỉnh lộ 210 đia qua địa bàn phía bắc của xã. Trên địa bàn xã có trường Phổ thông trung học Vùng Cao.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011014236
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.213 seconds
 +Preprocessor visited node count: 899/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35903/​2097152 bytes
 +Template argument size: 662/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2154/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.173 ​     1 -total
 + ​62.38% ​ 105.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​57.52% ​  ​97.314 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.79% ​  ​40.240 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.17% ​  ​35.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.93% ​  ​25.264 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.85%   ​14.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​agrave;​_Qu&#​7843;​ng
 +  7.96%   ​13.472 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.74%   ​13.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.57%   ​11.107 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253428-0!canonical and timestamp 20181011014236 and revision id 40621030
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
016330-th-ng-th-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)