User Tools

Site Tools


015930-qu-ng-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

015930-qu-ng-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Quảng Lâm</​b>​ là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có hình dạng kéo dài theo chiều đông-tây và có vị trí:
 +</p>
 +<​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, Quảng Lâm có sự thay đổ về hành chính khi xã Thạch Lâm được hình thành trên cơ sở điều chỉnh 8.774 ha diện tích tự nhiên và 3.897 người của xã Quảng Lâm, cùng lúc đó, 1.800 ha diện tích tự nhiên và 653 người của xã Mông Ân được chuyển về xã Quảng Lâm quản lý. Lúc này, xã Quảng Lâm còn lại 8.720 ha diện tích tự nhiên và 6.452 người.<​sup id="​cite_ref-TK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Quảng Lâm có 10 xóm: Cốc Lùng, Nà Luông, Bản Nà, Nà Đon, Nà Kiểng, Nậm Moòng, Phiêng Mường, Phiêng Phát, Tổng Chảo, Tổng Ngoảng
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Quảng Lâm có núi Mã Lùng cao 1776 mét ở ranh giới với tỉnh Hà Giang. Xã có suối Cốc Pục, suối Tổng Ngắng và dòng chính của sông Gâm chảy trên địa phận.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181015055600
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.205 seconds
 +Preprocessor visited node count: 833/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35153/​2097152 bytes
 +Template argument size: 600/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 743/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 167.019 ​     1 -total
 + ​60.00% ​ 100.209 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.33% ​  ​87.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.02% ​  ​48.472 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7843;​o_L&​acirc;​m,​_Cao_B&#​7857;​ng
 + ​22.49% ​  ​37.560 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.51% ​  ​19.221 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.84%   ​11.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.91%    9.879      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  4.82%    8.045      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.52%    7.549      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839631-0!canonical and timestamp 20181015055600 and revision id 26511559
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
015930-qu-ng-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)