User Tools

Site Tools


015930-qu-ng-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Quảng Lâm là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có hình dạng kéo dài theo chiều đông-tây và có vị trí:

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, Quảng Lâm có sự thay đổ về hành chính khi xã Thạch Lâm được hình thành trên cơ sở điều chỉnh 8.774 ha diện tích tự nhiên và 3.897 người của xã Quảng Lâm, cùng lúc đó, 1.800 ha diện tích tự nhiên và 653 người của xã Mông Ân được chuyển về xã Quảng Lâm quản lý. Lúc này, xã Quảng Lâm còn lại 8.720 ha diện tích tự nhiên và 6.452 người.[1]

Xã Quảng Lâm có 10 xóm: Cốc Lùng, Nà Luông, Bản Nà, Nà Đon, Nà Kiểng, Nậm Moòng, Phiêng Mường, Phiêng Phát, Tổng Chảo, Tổng Ngoảng

Trên địa bàn xã Quảng Lâm có núi Mã Lùng cao 1776 mét ở ranh giới với tỉnh Hà Giang. Xã có suối Cốc Pục, suối Tổng Ngắng và dòng chính của sông Gâm chảy trên địa phận.

015930-qu-ng-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)