User Tools

Site Tools


015530--11436-1969-qr-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

015530--11436-1969-qr-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​(11436) 1969 QR</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá<sup id="​cite_ref-MPC_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Luboš Kohoutek</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Đài thiên văn Hamburg-Bergedorf</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +22 tháng 8 năm 1969</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +(11436) 1969 QR</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1988 DP</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Danh mục tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +Vành đai tiểu hành tinh</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.9079 AU</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.5412 ĐVTV</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bán trục lớn</​th><​td>​
 +2.22458 AU</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.142344</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1211.91 d</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +325.17°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +7.353°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +239.596°</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +55.675°</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ tự quay</​th><​td>​
 +2.65 ± 0.24 h<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.153</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​(11436) 1969 QR</​b>​ là một tiểu hành tinh được phát hiện bởi Luboš Kohoutek ở Đài thiên văn Hamburg-Bergedorf ngày 22 tháng 8 năm 1969.<​sup id="​cite_ref-MPC_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-MPC-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​
 +<span class="​citation web">​“Discovery Circumstances:​ Numbered Minor Planets (10001)-(15000)”. IAU: Minor Planet Center<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 7 tháng 12 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%2811436%29+1969+QR&​amp;​rft.btitle=Discovery+Circumstances%3A+Numbered+Minor+Planets+%2810001%29-%2815000%29&​amp;​rft.date=7+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IAU%3A+Minor+Planet+Center&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cfa.harvard.edu%2Fiau%2Flists%2FNumberedMPs010001.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​
 +<span class="​citation web">​“(11436) 1969QR”. <​i>​AstDyS</​i>​. Italy: University of Pisa<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 16 tháng 12 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%2811436%29+1969+QR&​amp;​rft.atitle=%2811436%29+1969QR&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=AstDyS&​amp;​rft.place=Italy&​amp;​rft.pub=University+of+Pisa&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fhamilton.dm.unipi.it%2Fastdys%2Findex.php%3Fpc%3D1.1.0%26n%3D11436&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​
 +<span class="​citation journal">​Szekely,​ P; Kiss, L; Szabo, G; Sarneczky, K; Csak, B; Varadi, M; Meszaros, S (2005). “CCD photometry of 23 minor planets”. <​i>​Planetary và Space Science</​i>​ <​b>​53</​b>​ (9): 925–936. Bibcode:​2005P&​amp;​SS...53..925S. arXiv:​astro-ph/​0504462. doi:​10.1016/​j.pss.2005.04.006.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%2811436%29+1969+QR&​amp;​rft.atitle=CCD+photometry+of+23+minor+planets&​amp;​rft.au=Csak%2C+B&​amp;​rft.au=Kiss%2C+L&​amp;​rft.au=Meszaros%2C+S&​amp;​rft.au=Sarneczky%2C+K&​amp;​rft.au=Szabo%2C+G&​amp;​rft.au=Szekely%2C+P&​amp;​rft.au=Varadi%2C+M&​amp;​rft.aufirst=P&​amp;​rft.aulast=Szekely&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=9&​amp;​rft.jtitle=Planetary+v%C3%A0+Space+Science&​amp;​rft.pages=925-936&​amp;​rft.volume=53&​amp;​rft_id=info%3Aarxiv%2Fastro-ph%2F0504462&​amp;​rft_id=info%3Abibcode%2F2005P%26SS...53..925S&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.pss.2005.04.006&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày (11436) 1969 QR</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​(11435) 1931 UB</​li>​
 +<​li><​b>​(11436) 1969 QR</​b></​li>​
 +<​li>​(11437) 1971 SB</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181020091726
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.279 seconds
 +Preprocessor visited node count: 981/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27543/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1158/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3717/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.085/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.23 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 217.850 ​     1 -total
 + ​43.74% ​  ​95.279 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Planet
 + ​37.93% ​  ​82.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​29.97% ​  ​65.294 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.00% ​  ​41.383 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.01% ​  ​32.693 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.13% ​  ​26.423 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 +  8.15%   ​17.756 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 +  6.89%   ​15.005 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.61%   ​14.403 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​838176-0!canonical and timestamp 20181020091725 and revision id 26402539
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
015530--11436-1969-qr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)