User Tools

Site Tools


015330-th-ch-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

015330-th-ch-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Thạch Lâm</​b>​ là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Đông giáp xã Nam Quang, xã Tân Việt</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Quảng Lâm</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Quảng Lâm</​li>​
 +<​li>​Bắc giáp xã Nam Cao và hai xã Ngọc Long &amp; Du Tiến thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.</​li></​ul><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Thạch Lâm được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 8.774 ha diện tích tự nhiên và 3.897 người của xã Quảng Lâm. Xã Thạch Lâm khi đó có 8.774 ha diện tích tự nhiên và 3.897 người.<​sup id="​cite_ref-TK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Thạch Lâm có xóm: Cốc Páp, Khau Ca, Khau Noong, Khau Ràng, Lũng Rịa, Bản Luầy, Nà Hôm, Nà Os, Nà Thằn, Nặm Tàu, Nậm Pục, Thẩm Nu, Phiêng Roỏng, Sắc Ngà, Tổng Dùn
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Thạch Lâm có suối Thạch Lâm, một phụ lưu nhỏ của sông Gâm, suối chảy dọc theo chiều dài của xã.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181012021737
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.196 seconds
 +Preprocessor visited node count: 844/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35350/​2097152 bytes
 +Template argument size: 740/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 743/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 160.078 ​     1 -total
 + ​69.06% ​ 110.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.42% ​  ​98.327 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.15% ​  ​40.261 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​13.84% ​  ​22.159 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7843;​o_L&​acirc;​m,​_Cao_B&#​7857;​ng
 + ​10.22% ​  ​16.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.44%   ​13.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.54%   ​12.072 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  6.53%   ​10.450 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.05%    8.080      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839630-0!canonical and timestamp 20181012021737 and revision id 26511618
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
015330-th-ch-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)