User Tools

Site Tools


015330-th-ch-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Thạch Lâm là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Đông giáp xã Nam Quang, xã Tân Việt
  • Tây giáp xã Quảng Lâm
  • Nam giáp xã Quảng Lâm
  • Bắc giáp xã Nam Cao và hai xã Ngọc Long & Du Tiến thuộc huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Thạch Lâm được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 8.774 ha diện tích tự nhiên và 3.897 người của xã Quảng Lâm. Xã Thạch Lâm khi đó có 8.774 ha diện tích tự nhiên và 3.897 người.[1]

Xã Thạch Lâm có xóm: Cốc Páp, Khau Ca, Khau Noong, Khau Ràng, Lũng Rịa, Bản Luầy, Nà Hôm, Nà Os, Nà Thằn, Nặm Tàu, Nậm Pục, Thẩm Nu, Phiêng Roỏng, Sắc Ngà, Tổng Dùn

Trên địa bàn xã Thạch Lâm có suối Thạch Lâm, một phụ lưu nhỏ của sông Gâm, suối chảy dọc theo chiều dài của xã.

015330-th-ch-l-m-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)