User Tools

Site Tools


015030-nam-quang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

015030-nam-quang-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nam Quang</​b>​ là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp với xã Nam Cao, xã Tân Việt, xã Lý Bôn</​li>​
 +<​li>​Đông giáp với thị trấn Pác Miầu</​li>​
 +<​li>​Nam giáp với thị trấn Pác Miầu, xã Quảng Lâm, xã Tân Việt</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Thạch Lâm, xã Nam Cao</​li></​ul><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Nam Cao được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 7.507 ha diện tích tự nhiên và 2.587 người của xã Nam Quang. Xã Nam Quang lúc này còn lại 4.978 ha diện tích tự nhiên và 2.985 người.<​sup id="​cite_ref-TK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Nam Quang có 10 xóm: Đon Sài, Nà Héng, Nà Viềng, Nà Rình, Nà Dịm, Pác Ròm, Phiêng Phăng, Tổng Phườn, Thẳm Siềm, Nặm Ròm.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Nam Quang có núi Nậm Ròm. Dòng chính của sông Gâm cùng quốc lộ 34 tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông của xã.. Ngoài ra, trên địa phận xã còn có suối Nam Quang. Mỏ vàng Nam Quang nằm trên địa phận xã.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181012084719
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.200 seconds
 +Preprocessor visited node count: 826/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34118/​2097152 bytes
 +Template argument size: 603/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 743/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.065/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 165.500 ​     1 -total
 + ​74.93% ​ 124.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​68.71% ​ 113.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​34.06% ​  ​56.374 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​12.29% ​  ​20.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7843;​o_L&​acirc;​m,​_Cao_B&#​7857;​ng
 + ​10.74% ​  ​17.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.65%   ​12.662 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.01%   ​11.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  6.01%    9.943      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.16%    8.543      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839628-0!canonical and timestamp 20181012084718 and revision id 26511553
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
015030-nam-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)