User Tools

Site Tools


014630-nam-cao-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Nam Cao là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Đông giáp xã Lý Bôn
  • Tây giáp xã Thạch Lâm cuàng huyện và xã Ngọc Long của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
  • Nam giáp xã Nam Quang, xã Thạch Lâm
  • Bắc giáp hai xã Niêm Sơn và Niêm Tòng thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Nam Cao được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 7.507 ha diện tích tự nhiên và 2.587 người của xã Nam Quang.[1]

Xã Nam Cao có 11 xóm: Bản Cung, Bản Cao, Khẩu Cắm, Khuổi Piạt, Nà Mon, Nặm Đang, Pác Kén, Phia Cọ, Phia Liềng, Nà Nhồm, Phia Cò.

Trên địa bàn xã Nam Cao có núi Cốc Páp và núi Phia Cò. Có hai con suối trên địa bàn xã là suối Cốc Páp và suối Nậm Đang đều thuộc hệ thống sông Gâm.

014630-nam-cao-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)