User Tools

Site Tools


014230-th-i-h-c-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

014230-th-i-h-c-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Thái Học.</​div>​
 +<​p><​b>​Thái Học</​b>​ là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp với thị trấn Pác Miầu, xã Mông Ân</​li>​
 +<​li>​Đông giáp với xã Thái Sơn</​li>​
 +<​li>​Nam giáp với xã Yên Thổ</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Yên Thổ cùng xã Phú Nam và xã Yên Phong của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang</​li></​ul><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Thái Sơn được hình thành trên cơ sở điều chỉnh 5.548 ha diện tích tự nhiên và 2.215 người của xã Thái Học. Xã Thái Học lúc này còn lại 3.990 ha diện tích tự nhiên và 2.732 người.<​sup id="​cite_ref-TK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Thái Học có 13 xóm: Bản Ràn, Vằng Vạt, Bản Bó, Cốc Cạch, Khâu Nình, Khau Ít, Khuổi Ngọa, Nà Cút, Nà Piậy, Nà Sài, Sam Quanh, Khuổi Ngầu, Cốc Vạn.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Thái Học có núi Cốc Kạch và núi Phia Hiếng. Các suối trên địa bàn xã là Bản Bó, Khuổi Ngọa, Pắc Nhúng.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181016030906
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.161 seconds
 +Preprocessor visited node count: 847/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35274/​2097152 bytes
 +Template argument size: 684/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 743/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 131.405 ​     1 -total
 + ​68.18% ​  ​89.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.92% ​  ​78.741 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.36% ​  ​33.329 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.66% ​  ​15.316 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7843;​o_L&​acirc;​m,​_Cao_B&#​7857;​ng
 + ​10.20% ​  ​13.401 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.51%   ​12.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  8.34%   ​10.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.99%   ​10.501 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.98%    7.854      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839626-0!canonical and timestamp 20181016030906 and revision id 26511756
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
014230-th-i-h-c-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)