User Tools

Site Tools


014230-th-i-h-c-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Thái Học là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp với thị trấn Pác Miầu, xã Mông Ân
  • Đông giáp với xã Thái Sơn
  • Nam giáp với xã Yên Thổ
  • Tây giáp xã Yên Thổ cùng xã Phú Nam và xã Yên Phong của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Thái Sơn được hình thành trên cơ sở điều chỉnh 5.548 ha diện tích tự nhiên và 2.215 người của xã Thái Học. Xã Thái Học lúc này còn lại 3.990 ha diện tích tự nhiên và 2.732 người.[1]

Xã Thái Học có 13 xóm: Bản Ràn, Vằng Vạt, Bản Bó, Cốc Cạch, Khâu Nình, Khau Ít, Khuổi Ngọa, Nà Cút, Nà Piậy, Nà Sài, Sam Quanh, Khuổi Ngầu, Cốc Vạn.

Trên địa bàn xã Thái Học có núi Cốc Kạch và núi Phia Hiếng. Các suối trên địa bàn xã là Bản Bó, Khuổi Ngọa, Pắc Nhúng.

014230-th-i-h-c-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)