User Tools

Site Tools


013630-m-ng-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

013630-m-ng-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Mông Ân</​b>​ là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có hình dạng giống như một tam giác với vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp thị trấn Pác Miầu và xã Vĩnh Phong</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Vĩnh Phong</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Thái Sơn, xã Thái Học</​li>​
 +<​li>​Tây giáp thị trấn Pác Miầu</​li></​ul><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Mông Ân trải qua một sự thay đổi lớn về hành chính: thị trấn Pác Miầu được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 4.036 ha diện tích tự nhiên và 2.619 người của xã Mông Ân, 1.800 ha diện tích tự nhiên và 653 người của xã Mông Ân chuyển về xã Quảng Lâm, 330 ha diện tích tự nhiên và 189 người của xã Mông Ân về xã Thái Học. Sau thời điểm này, xã Mông Ân còn lại 5.341 ha diện tích tự nhiên và 2.960 người.<​sup id="​cite_ref-TK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Xã Mông Ân có 18 xóm: Khau Trù, Lũng Vài, Bản Mỏ, Nặm Ngoại, Nà Làng, Nà Mấu, Nà Pồng, Phiêng Mẹng, Phia Phi, Phia Mản, Khau Piò, Lũng Piào, Nà Bon, Nà Pết, Đon Sài, Khau Lệnh, Khau Lạ A, Khau Lạ B.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Mông Ân có suối Nặm Ngoại và suối Pác Miầu thuộc lưu vực sông Gâm.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181012173633
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.180 seconds
 +Preprocessor visited node count: 825/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34814/​2097152 bytes
 +Template argument size: 573/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 743/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.058/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 151.345 ​     1 -total
 + ​76.83% ​ 116.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​71.93% ​ 108.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​34.27% ​  ​51.862 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 +  9.96%   ​15.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&#​7843;​o_L&​acirc;​m,​_Cao_B&#​7857;​ng
 +  8.66%   ​13.102 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.71%   ​11.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  6.70%   ​10.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.44%    9.753      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.86%    7.349      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​839625-0!canonical and timestamp 20181012173633 and revision id 26511504
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
013630-m-ng-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)