User Tools

Site Tools


013630-m-ng-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi

Mông Ân là một xã thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có hình dạng giống như một tam giác với vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Pác Miầu và xã Vĩnh Phong
  • Đông giáp xã Vĩnh Phong
  • Nam giáp xã Thái Sơn, xã Thái Học
  • Tây giáp thị trấn Pác Miầu

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, xã Mông Ân trải qua một sự thay đổi lớn về hành chính: thị trấn Pác Miầu được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 4.036 ha diện tích tự nhiên và 2.619 người của xã Mông Ân, 1.800 ha diện tích tự nhiên và 653 người của xã Mông Ân chuyển về xã Quảng Lâm, 330 ha diện tích tự nhiên và 189 người của xã Mông Ân về xã Thái Học. Sau thời điểm này, xã Mông Ân còn lại 5.341 ha diện tích tự nhiên và 2.960 người.[1]

Xã Mông Ân có 18 xóm: Khau Trù, Lũng Vài, Bản Mỏ, Nặm Ngoại, Nà Làng, Nà Mấu, Nà Pồng, Phiêng Mẹng, Phia Phi, Phia Mản, Khau Piò, Lũng Piào, Nà Bon, Nà Pết, Đon Sài, Khau Lệnh, Khau Lạ A, Khau Lạ B.

Trên địa bàn xã Mông Ân có suối Nặm Ngoại và suối Pác Miầu thuộc lưu vực sông Gâm.

013630-m-ng-n-b-o-l-m-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)