User Tools

Site Tools


013430--26831-1990-oc5-la-gi

(26831) 1990 OC5 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. Holt ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 27 tháng 7 năm 1990.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 26001–27000
  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 1990 OC5 truy cập 2 tháng 10 năm 2011
013430--26831-1990-oc5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)